ഫാക്ടറി ടൂർ

ഓഫീസ്

fac11

അസംബ്ലി ലൈൻ

fac22

സിഎൻസി സെന്റർ

fac33

വൃത്തിയുള്ള മുറി

fac44